Vårt helhetsansvar

Projekttyp avgör läget

Wästbygg utvecklar bostäder, kommersiella byggnader, samhällsfastigheter samt logistik- och industrianläggningar, det sistnämnda genom vårt koncernbolag Logistic Contractor. Läget är helt avgörande för ett lyckat projekt och det första steget i utvecklingsprocessen är att förvärva mark alternativt en befintlig byggnad med utvecklingspotential. Krävs det en ny detaljplan för det planerade projektet inleds det arbetet så snart som möjligt.

Viktig planering

När ramarna för projektet är på plats och en eventuell ny detaljplan har vunnit laga kraft är det dags att söka bygglov. Wästbyggs entreprenadorganisation kopplas in liksom extern expertis i form av arkitekter och konsulter för att ta fram de underlag som krävs för bygglovet. Vi ser det som en stor fördel att både projektutveckling och entreprenadverksamheten finns i vår egen organisation. På så sätt kan vi hjälpas åt under planeringen, var och en med sin spetskunskap, för att slutresultatet ska bli så bra som möjligt.

Spaden i marken

När klartecken för byggstart ges har vår entreprenadorganisations projektteam varit involverade i projektet genom hela projekteringsfasen och är väl förtrogna med vad som ska byggas. Platschefen har det stora ansvaret under byggfasen och sätter ihop den arbetsstyrka som krävs, med såväl medarbetare som underentreprenörer.

Från start till mål

I våra utvecklingsprojekt ansvarar Wästbygg för hela kedjan från de första diskussionerna kring ett markförvärv fram till att garantitiden löpt ut. På så sätt är det inget som faller mellan stolarna. Inte heller kan det bli några diskussioner kring ansvarsfrågor mellan olika aktörer. Vi är med från början till slut – en trygghet för alla dem som bor eller arbetar i en fastighet som vi har utvecklat.