Samverkan

Samverkan handlar om att alla parter i ett byggprojekt på ett strukturerat sätt arbetar tillsammans för projektets bästa. Beställare, entreprenör, arkitekt och övriga konsulter jobbar som en gemensam organisation mot gemensamma mål och en gemensam budget. Det här är ett arbetssätt som vi på Wästbygg förordar och har lång erfarenhet av. Genom att ta vara på de möjligheter som uppstår i ett projekts olika skeden kan vi uppnå synergieffekter som tillför värden för såväl projektet som helhet som för alla inblandade parter.

Samverkansprocessen ger även en bättre, mer genomtänkt slutprodukt och en större kontroll över hur pengarna disponeras. Vi som entreprenör får dessutom ökad förståelse för vad beställaren vill uppnå så att det vid byggstart finns en ingående kunskap om vad det är som ska uppföras och hur det ska göras. Därmed blir byggprocessen smidigare och effektivare.

Det finns många fördelar med samverkan men för att det ska fungera är det viktigt att arbetsgruppen genomsyras av dialog och öppenhet. På så sätt kan vi ta till vara och utveckla varandras erfarenheter och kompetenser.

Viktiga framgångsfaktorer vid samverkan:

  • Definiera gemensamma och tydliga mål för projektet vid uppstarten.
  • Bemanna organisationen med rätt kompetens – från beställaren, entreprenören och de olika konsulterna.
  • Ta in de viktigaste underentreprenörerna tidigt i projektet och involvera brukarna från start.
  • Etablera en tydlig och proaktiv arbetsmodell.
  • Transparens i projektets ekonomi.