Vårt helhetsansvar

HUR ÄR LÄGET?
Läget är helt avgörande för ett lyckat projekt och det första steget i utvecklingsprocessen är att förvärva mark alternativt en befintlig byggnad med utvecklingspotential. Säljare av marken är ofta en kommun, framför allt när det gäller bostadsprojekt. Då finns också oftast byggrätter kopplade till marken. Krävs det en ny detaljplan för det planerade projektet inleds det arbetet så snart som möjligt.

VAD SKA BYGGAS?
I ett bostadsprojekt handlar det om att bygga rätt sorts bostäder. Frågan är inte bara om det ska vara hyresrätter eller bostadsrätter utan också vilken inriktning bostadsområdet ska ha. Tonvikt på större lägenheter eller mindre? Enklare utformning eller exklusivt med extra allt? Kommunikation med lokala mäklare är viktigt, de vet vad som efterfrågas. Vid kommersiella projekt tas kontakt tidigt med tänkbara hyresgäster för att ge dem möjlighet att påverka utformningen av lokalerna. Ibland får vi också i uppdrag att utveckla en fastighet åt en viss hyresgäst, då är förutsättningarna givna redan från starten.

VIKTIG PLANERING
När ramarna för projektet är på plats och en eventuell ny detaljplan har vunnit laga kraft är det dags att söka bygglov. Wästbyggs entreprenadorganisation kopplas in liksom extern expertis i form av arkitekter och konsulter för att ta fram de underlag som krävs för bygglovet. Vi ser det som en stor fördel att både projektutveckling och entreprenadverksamheten finns i vår egen organisation. På så sätt kan vi hjälpas åt under planeringen, var och en med sin spetskunskap, för att slutresultatet ska bli så bra som möjligt.

FÖRSÄLJNING OCH UTHYRNING
Vid uppförandet av bostadsrätter inleds försäljningen av lägenheterna. Innan byggstart kan ske ska ett tillräckligt stort antal lägenheter vara sålda så att både vi själva och externa finansiärer känner trygghet i projektet. När det gäller hyresrätter bygger vi enbart där det finns en stor efterfrågan på den typen av bostäder eftersom en uthyrningsprocess inte inleds i förväg på samma sätt som en bostadsrättsförsäljning.

SPADEN I MARKEN
När klartecken för byggstart ges har vår entreprenadorganisations projektledare och platschef varit involverade i projektet genom hela projekteringsfasen och är väl förtrogna med vad som ska byggas. Platschefen har det stora ansvaret under byggfasen och sätter ihop den arbetsstyrka som krävs, med såväl medarbetare som underentreprenörer.

DAGS ATT FLYTTA IN
När hela byggarbetet är slutfört återstår en slutbesiktning. En opartisk besiktningsman kontrollerar att allt är rätt utfört enligt de handlingar som finns för projektet. När eventuella anmärkningar har åtgärdats är det dags för inflyttning. Efter en godkänd slutbesiktning inleds en garantitid på fem år, vilken avslutas med en garantibesiktning.

FRÅN START TILL MÅL
I våra utvecklingsprojekt ansvarar Wästbygg för hela kedjan från de första diskussionerna kring ett markförvärv fram till att garantitiden löpt ut. På så sätt är det inget som faller mellan stolarna. Inte heller kan det bli några diskussioner kring ansvarsfrågor mellan olika aktörer. Vi är med från början till slut – en trygghet för alla dem som bor eller arbetar i en fastighet som vi har utvecklat.