Vårbergstoppen

2015 tilldelade Stockholms stad Wästbygg Projektutveckling en markanvisning för ungdomsbostäder i Vårberg. Detaljplanen vann laga kraft i februari 2018. Nu planeras för 174 Svanenmärkta ungdomsbostäder.

Stadsdelen Vårberg ligger cirka 17 km söder om Stockholm. På en idag obebyggd plats utmed Vårbergsvägen planeras cirka 390 nya bostäder. Här finns också ett välbesökt park- och naturområde som skall utvecklas ytterligare med bl a en aktivitetspark. Utöver 160 ungdomsbostäder planerar Wästbygg Projektutveckling också för 36 radhus i området.

Läs mer om bostadsrättsradhusen – Brf Parklyckan – på Våra Hem.