1 / 5
    2 / 5
    3 / 5
    4 / 5
    5 / 5

Kvarteret Tuvebo

Kvarteret Tuvebo är resultatet av en markanvisning som Göteborgs stad tilldelade Wästbygg 2015. Projektet ingick i Göteborgs stads satsning ”BoStad 2021” som syftade till att möta bostadsbristen genom att till stadens 400-årsjubileum 2021 färdigställa 7 000 bostäder utöver det ordinarie bostadsbyggandet. Satsningen har varit ett unikt samarbete mellan staden, dess politiker och byggaktörerna som tillsammans har arbetat på ett nytt sätt för att snabba på processen.

Detaljplanearbetet som skedde tillsammans med utbyggnadsområdets övriga aktörer påbörjades omgående och under plan- och genomförandeskedet har flera moment skett parallellt, istället för i tur och ordning, vilket annars är det normala. Wästbygg genomförde tillsammans med övriga byggaktörer workshops och intervjuer med boende i närområdet för att samla in åsikter och kunskaper.

Tuvebo från fågelsperspektivTrivsamt och tryggt 

Kvarteret Tuvebo består av två huskroppar som skapar ett kringbyggt kvarter med en trivsam grön gård där växtvalet främjar ekologisk mångfald. Husen varierar mellan fyra och sex våningar och lägenhetsstorlekarna mellan ett och fem rum och kök. Gatufasaden är klädd i tegel i olika kulörer och fasaden mot gården är klädd med ljust skivmaterial. Parkering sker i garage i källarplan.  

Vid sidan om nya bostäder har utvecklingen av de nya kvarteren vid Gunnestorpsvägen i Tuve bidragit till en intimare, trivsammare och tryggare miljö för gående och cyklister. Gatan har fått en ny, modernare utformning och lokalerna i bottenvåningarna har fyllts med restauranger och butiker. 

Hållbarhet på flera sätt

För att uppmuntra till hållbart resande har Wästbygg bidragit med lådcyklar för utlåning och samtliga hushåll har fått ett gratis kollektivtrafikkort i samband med inflyttningen. Generöst med cykelparkeringar och en cykelverkstad i markplan underlättar ytterligare för att välja cykeln framför bilen. Utemiljöerna på gårdar och mellan husen har utformats för möten mellan boende och besökare och Wästbygg har ytterligare bidragit till den sociala samvaron genom gemensamma takterrasser och ett aktivitetshus som går att hyra för olika typer av sammankomster. 

Boaktiva är vårt sätt att arbeta med gemenskap, trygghet och delningsekonomi i de bostadsområden vi själva utvecklar. Målet är att underlätta för de som flyttar in att göra hållbara val – i allt från sopsortering till samåkning. I Kvarteret Tuvebo har vi bland annat använt följande verktyg ur Boaktivas verktygslåda: 

Appen 
Med hjälp av en app kan de som bor i kvarteret boka gemensamma utrymmen och resurser. De har också enkel tillgång till information från styrelsen, skötselanvisningar, kan göra felanmälan, eller kommunicera med sina grannar.  

Grannboden 
Vi uppmuntrar till att dela prylar mellan grannar och har utrustat en “Grannbod” med sådant som passar att dela.  

Huskurage 
Vi har introducerat Huskurage i alla bostadsrättsföreningar. Det är ett koncept som ska ge grannar verktyg att förebygga våld i hemmet. Bland annat så får alla som flyttar in boken och policyn sitter i trapphuset. 

Fakta: 

Byggnationen av 129 bostäderna i Kvarteret Tuvebos två första etapper påbörjades 2019 och inflyttning skedde i februari respektive november 2021.  
Miljömärkning: Svanen – certifiering klar. 
Arkitekt: Arkitektbyrån Design

På Wästbygg Våra hem kan du läsa mer om: 

Tuvebo Smedja Interiör:

kok      sovrum     vardagsrum