Social hållbarhet

Ett samhälle som är socialt hållbart är jämställt och jämlikt och människors lika värde står i centrum. På Wästbygg vill vi ta ansvar även utanför vårt eget verksamhetsområde, framför allt bland barn och ungdomar.

My Dream Now

Vi är partner med My Dream Now som är en organisation som sammanför företag med högstadie- och gymnasieelever. Våra medarbetare träffar elever för att ge eleverna motivation att nå målen i skolan. Syftet är att inspirera eleverna att tro på sig själva, förstå sina möjligheter i arbetslivet, söka egna drömmar och vägar dit.

Lika villkor

Vi jobbar för att vara en inkluderande arbetsplats och motverka alla former av diskriminering. För att hjälpa till att göra branschen mer jämställd arrangerar vi workshops inom likabehandling för alla våra anställda. Vi utbildar också våra rekryterande chefer i kompetensbaserad rekrytering. Det innebär att rekryteringsprocessen blir mer fördomsfri. Vi har även satt upp tydliga mål inom jämställdhet.

Affärsetik

På Wästbygg har vi ett etiskt råd som jobbar för att vår verksamhet bedrivs på det sätt vi önskar. Det etiska rådet är tillgängligt för rådgivning och information rörande etiska frågor. Upplever någon medarbetare att det förekommer korruption, mutor eller jäv finns en visseblåsarfunktion. Den kan även användas för stora brister i säkerheten på arbetsplatsen, allvarliga miljöbrott samt allvarliga former av diskriminering och trakasserier.

Vår uppförandekod

Den viktiga arbetsmiljön

Vi arbetar systematiskt med vår arbetsmiljö och är certifierade enligt ISO 45001. En bra balans mellan arbete och fritid men också mellan vila och aktivitet är viktig för hälsan. Från Wästbyggs ledning finns tydligt uttalat att kvällar och helger ska ägnas åt annat än arbete och att vi som jobbar på Wästbygg ska respektera varandras fritid.

ISO-certifieringar

KMA är ett prioriterat område inom Wästbygg. Vi har valt att certifiera Wästbygg AB enligt ISO 9001 och 14001 samt ISO 45001 för att säkerställa ett trovärdigt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete. Vi har också valt att göra detta för att uppnå ständig förbättring, nöjdare kunder, ökad produktivitet, mindre olyckor samt en bättre miljö.