Fossilfria 2030

Vi har satt målet att bli fossilfria till år 2030. Att som företag bli fossilfri eller klimatneutral som det också kan kallas, innebär att man strävar efter nära nollutsläpp av växthusgaser från den egna verksamheten. I korta ordalag handlar det om att minimera användningen av fossila bränslen och samtidigt ställa om till förnyelsebar energi. Här kan du läsa mer om hur det ska gå till.

Kartlägga utsläppen

Vi kartlägger våra klimatutsläpp enligt principerna för GHG-protokollet. Siffrorna presenteras årligen i vår hållbarhetsrapport. Vi delar in våra utsläpp i tre "scope". I scope 1 kartlägger vi utsläppen från våra bilar och uppvärmning av våra byggarbetsplatser. Scope 2 fokuserar på köpt el och fjärrvärme. I scope 3 tar vi med resor, byggavfall, hyrda maskiner och fordon. Det är svårt att samla in data, men vi arbetar på att förfina vår mätning från år till år. Ambitionen är att inom några år även kunna räkna på hur mycket utsläpp det byggmaterialet vi använder står för.

Värme

När vi värmer upp våra byggarbetsplatser gör vi det i första hand med fjärrvärme, för att undvika provisoriska värmekällor med större miljöpåverkan och minimera användningen av diesel. I flera år har vi arbetat med att minska energianvändningen ute på våra arbetsplatser. För att lära oss mer om vilka energisparåtgärder som har tydligast effekt mäter vi energiförbrukningen i våra största bodetableringar.

El

I vår verksamhet använder vi bara förnyelsebar energi för el. En stor del kommer från vårt eget vindkraftverk och den extra el som vi behöver köpa till är miljömärkt och produceras av sol- vind- eller vattenkraft från Varbergs energi.

Transporter

I vår omställning till en fossilfri verksamhet är transporter vår största utmaning eftersom vi är beroende av att det utvecklas fossilfria drivmedel för de tunga transporter vi behöver till och från våra byggarbetsplatser. När det gäller våra egna resor väljer vi tåget framför flyg. Det senaste året har vi minskat våra flygresor med mer än en tredjedel. Ibland kan lösningen vara att ta hjälp av tekniken och träffas via videolänk.

Avfall

Byggavfall har en stor klimatpåverkan, men genom smart sortering kan mycket gå till återvinning och på så sätt kan mängden avfall minskas rejält. Vår målsättning är att sortera 90 procent av allt byggavfall. På sikt tittar vi på att få till en cirkulär process där vi även använder mer återvunnet material.

Branschens färdplan

Byggsektorn har samlats kring en färdplan som ska tydliggöra hur branschen, tillsammans med politiker och andra beslutsfattare, kan möjliggöra en omställning till ett fossilfritt Sverige. Wästbygg Gruppen har signerat färdplanen.

Läs färdplanen här

Wästbyggs klimatresa